HOKKAIDO I WANT SNOW

HOKKAIDO I WANT SNOW

เริ่มต้น 0THB

การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 20 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา

* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  10,000 บาท *   **กรณีเด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ่น)**

 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 1,800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆทั้งสิ้น โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง


หมายเหตุ      
1.  ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
2. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ


HOKKAIDO I WANT SNOW
วัน รายละเอียดโปรแกรม อาหาร โรงแรม
เช้า กลางวัน ค่ำ
1

กรุงเทพ  สนามบินดอนเมือง            

2

สนามบินนิวชิโตเสะ – เมืองอาซาฮิคาว่า – หมู่บ้านราเม็ง – เทศกาลน้ำแข็งโซอุนเคียว

โรงแรม SOUNKYO VIEW RESORT หรือ เทียบเท่า

3

เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ – พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง – AEON MALL – เมืองอาซาฮิคาว่า

 โรงแรม ART HOTEL
 หรือ เทียบเท่า

4

สวนสัตว์อาซาฮิยามะ - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ

 –ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้  – โรงงานช็อคโกแลต - เมืองซัปโปโร - ช้อปปิ้งย่านทานุคิโคจิ

โรงแรม TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเท่า

5

DUTY FREE – เมืองโนโบริเบทสึ – หุบเขานรกจิโกคุดานิ – ภูเขาไฟโชวะชินซัง – สวนหมีภูเขาไฟโชวะชินซัน    -ทะเลสาบโทยะ - เมืองซัปโปโร –  ย่านซูซูกิโนะ                   

โรงแรม TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเท่า

6

ลานสโนว์โมบิล – สนามบินนิวชิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง                                                                                         


**หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ,การจราจร ,การเมือง,สายการบิน และฤดูกาล
** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน **
รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์