ใต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง

ใต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง

เริ่มต้น 0THB

จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว ลด 5,990 บาท

* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี  3,990 บาท *

** กรณีเด็กอายุเกิน 2 ปี ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากต่างประเทศ) **


ราคาทัวร์นี้ไม่รวมทิป พนักงานขับรถ
,  ไกด์ท้องถิ่น  และหัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย

ค่าทิป จำนวน 1,600 บาท  *กรุณายื่นค่าทิปให้กับหัวหน้าทัวร์ที่สนามบิน (วันแรก)

 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา


ใต้หวัน ซากุระ ฟรุ้งฟริ้ง
วัน รายละเอียดโปรแกรม อาหาร โรงแรม
เช้า กลางวัน ค่ำ
1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินเถาหยวน - อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – วัดหลงซาน - ร้านเหว่ยเก๋อ (ร้านพายสับปะรด) - ตลาดกลางคืนซื่อหลิน     

โรงแรม Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่า

2

ตึกไทเป 101 - ชมซากุระอุทยานแห่งชาติหยางหมิงชาน - อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – เมืองโบราณจิ่วเฟิ่น  

โรงแรม Ever Spring Hotel หรือเทียบเท่า

3

ดิวตี้ฟรี - สร้อยเพื่อสุขภาพเจอมาเนียม - เมืองหนานโถว - ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา - วัดพระถังซำจั๊ง  

ชิมไข่ต้มใบชาอาม่า – วัดเทพเจ้ากวนอู – เยี่ยมชมโรงงานผลิตชาอู่หลง - ฝงเจี่ยไนท์มาร์เก็ต

 โรงแรม Taichung Hotel : Talmud De Hotel หรือเทียบเท่า

4

หมู่บ้านสายรุ้ง - สนามบินไทจง – สนามบินสุวรรณภูมิ                


** หมายเหตุ : โปรแกรมและโรงแรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ,
การจราจร,การเมือง, สายการบิน และฤดูกาล **

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน **

 

 

 


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์