ฮอกไกโด หิมะชุ่มฉ่ำ

ฮอกไกโด หิมะชุ่มฉ่ำ

เริ่มต้น 0THB
*** จอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋ว 16,990 บาท ***
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 25 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
* ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 7,500 บาท *
**กรณีเด็กอายุเกิน 2 ให้คิดเป็นผู้ใหญ่ (นับวันเกิดจากวันที่กลับจากญี่ปุ่น)**
  
 ***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,800 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

SJH 06.1 # ฮอกไกโด หิมะชุ่มฉ่ำ (6D4N) (MAR – APR 20220)
วัน รายละเอียดโปรแกรม อาหาร โรงแรม
เช้า กลางวัน ค่ำ
1

กรุงเทพฯ - สนามบินดอนเมือง     

2

สนามบินนิวชิโตเสะ - เมืองอาซาฮิคาวา - สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า - บ่อน้ำสีฟ้า - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

โรงแรม SOUNKYO VIEW RESORT หรือ เทียบเท่า

3

เมืองมอนเบ็ทสึ - ล่องเรือตัดน้ำแข็งที่อะบาชิริ - พิพิธภัณฑ์ธารน้ำแข็ง - ช้อปปิ้ง อิออน - เมืองอาซาฮิคาวา - แช่น้ำแร่ออนเซ็นธรรมชาติ

 โรงแรม SOUNKYO VIEW RESORT หรือ เทียบเท่า

4

หมู่บ้านราเม็ง - เมืองโอตารุ - คลองโอตารุ - ถนนซาไกมาจิ - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - นาฬิกาไอน้ำโบราณ - ร้านกาแฟ ฮัลโหล คิตตี้ - กิจกรรมลานสกี คิโรโระ รีสอร์ท - แช่ออนเซนธรรมชาติ

โรงแรม KIRORO RESORT หรือ เทียบเท่า

5

โรงงานช็อคโกแลต - DUTY FREE - ศาลเจ้าฮอกไกโด - ที่ทำการรัฐบาลเก่า ฮอกไกโด - หอนาฬิกาซัปโปโร - ซัปโปโรทาวเวอร์ - สวนโอโดริ - ช็อปปิ้งซูซูกิโนะ - ทานุกิโฮจิ

โรงแรม TOKRU REI HOTEL  หรือ เทียบเท่า

6

ตลาดปลาโจไก - ช้อปปิ้งมิตซุย  เอาท์เลต - ถ่ายรูปคู่โดราเอมอน - สนามบินนิวซิโตเสะ - สนามบินดอนเมือง  


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์