ดูไบ อาบูดาบี [เลทส์โก อาหรับราตรี] 6D3N

ดูไบ อาบูดาบี [เลทส์โก อาหรับราตรี] 6D3N

เริ่มต้น 0THB
จองเลย

**เด็กทารก (Infant) อายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ ท่านละ 10,000 บาท **


**อัตรานี้ ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,700 บาท
**

***อัตราค่าบริการนี้ รวม ค่าธรรมเนียมและค่าบริการยื่นวีซ่าท่องเที่ยวแบบหมู่คณะเรียบร้อยแล้ว* ***

**สำหรับอัตราค่าบริการนี้ จำเป็นต้องมีผู้เดินทางจำนวน 15 ท่าน ขึ้นไป ในแต่ละคณะ กรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึงตามจำนวนที่กำหนด ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ (ปรับราคาเพิ่มขึ้น เพื่อให้คณะได้ออกเดินทาง ตามความต้องการของผู้เดินทาง) **

 

 

หมายเหตุ : ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน

 

** ทางบริษัทขอความกรุณาให้ท่านศึกษารายละเอียด ทั้งหมดก่อนทำการจอง โดยละเอียดทุกข้อ **ดูไบ อาบูดาบี [เลทส์โก อาหรับราตรี] 6D3N
วัน รายละเอียดโปรแกรม อาหาร โรงแรม
เช้า กลางวัน ค่ำ
1

สนามบินสุวรรณภูมิ

2

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย

โรงแรม IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่า

3

ดูไบ – นั่งรถไฟโมโนเรล สู่โครงการเดอะปาล์ม – โรงแรมแอตแลนติส – ตะลุยทัวร์ทะเลทรายพร้อมดินเนอร์สไตล์อาหรับ  

โรงแรม IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่า
4

ดูไบ – เมืองอาบูดาบี – เฟอร์รารี่ เวิลด์ – โรงแรมเอมิเรตส์พาเลซ – อาคารเอทิฮัดทาวเวอร์ – ทำเนียบประธานาธิบดี แห่งเมืองอาบูดาบี – ดูไบ

โรงแรม IBIS AL BARSHA HOTEL, DUBAI หรือเทียบเท่า
5

ดูไบ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติดูไบ – ดูไบ ครีก – นั่งเรือข้ามฟาก ABRA TAXI – ตลาดทอง – ตลาดเครื่องเทศ – ร้านเครื่องหนัง – ห้างดูไบมอลล์ – ขึ้นชมวิวด้านบนอาคารบุรจญ์เคาะลีฟะฮ์ – ท่าอากาศยานนานาชาติดูไบ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ – ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย

 
6

สนามบินสุวรรณภูมิ

 

รายละเอียดโปรแกรมทัวร์
 โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์