ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ [เกล็ดหิมะ] 5D3N

ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ [เกล็ดหิมะ] 5D3N

เริ่มต้น 0THB
บริการน้ำดื่มวันละ 1 ขวดในวันที่มีรายการท่องเที่ยว**
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และไกด์นำเที่ยวท่านละ 3500 เยน /ทริป/ต่อท่าน***
 
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวนดังกล่าว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา
 
ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 30 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจำไม่ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ทำการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง
 
กรุณาชำระมัดจำ ท่านละ 10,000.- บาท หากมีการยกเลิกภายหลัง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนมัดจำทั้งหมด เนื่องจากทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าตั๋วเครื่องบินเต็มใบให้กับสายการบินเป็นที่เรียบร้อย ยกเว้นค่าภาษีน้ำมันที่ยังมิได้ชำระ ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ กรุณาชำระ 21 วันก่อนการเดินทาง
 
หมายเหตุ          1. ตั๋วเมื่อออกแล้ว ไม่สามารถรีฟันด์ได้ อันเนื่องจากเงื่อนไขของสายการบิน
2. ค่าทัวร์ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาโปรโมชั่น

 

ญี่ปุ่น เซนได ไอสุ ฟุกุชิมะ [เกล็ดหิมะ] 5D3N

วัน รายละเอียดโปรแกรม อาหาร โรงแรม
เช้า กลางวัน ค่ำ
1

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินเซนได - ปราสาทสึรุงะ - เมืองไอสุ - หมู่บ้านโออุจิ จูคุ – ทะเลสาบอินาวะชิโระ – เมืองฟุกุชิมะ - อิออน มอลล์

โรงแรม HOTEL SANKYO FUKUSHIMA
หรือระดับเดียวกัน
   

3

หมู่บ้านสุนัขจิ้งจอก - ภูเขาซาโอะ (นั่งกระเช้าไฟฟ้า) - อิสระเล่นสกี ณ ซาโอะ สกี ออนเซ็น เซนได – กินซังออนเซน - ช้อปปิ้ง ณ ถนนคลิสโรด

โรงแรม MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน   

4

ซากปราสาทเซนได - รูปปั้นไดแคนนอน - วัดโกไดโดะ – ช้อปปิ้งมิตซุย เอ้าท์เล็ท

โรงแรม MIELPARQUE SENDAI HOTEL หรือระดับเดียวกัน   

5

สนามบินไซนได - สนามบินสุวรรณภูมิ - กรุงเทพฯ** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน
, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่
       ก่อนทำการ  เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน **

** ขอขอบพระคุณที่เลือกใช้บริการ **รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์