เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน [เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท] 5D3N

เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน [เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท] 5D3N

เริ่มต้น 0THB

ราคาเด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านล่ะ 5,999 บาท

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน/ทริป/ท่าน**


เกาหลี แทกู เคียงจู ปูซาน [เลทส์โก เชอร์รี่ สวีท] 5D3N

วัน รายละเอียดโปรแกรม อาหาร โรงแรม
เช้า กลางวัน ค่ำ
1

 สนามบินสุวรรณภูมิ

2

สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - วัดดองฮวาซา - ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road

อุทยานแห่งชาติพัลกงซาน - หมู่บ้านมาบิจอง - ถนนดงซองโน

โรงแรม CRYSTAL DAEGU HOTEL หรือระดับเทียบเท่า

3

สวนสนุกอีเวิล์ด - เมืองปูซาน - เทศกาลดอกซากุระจินเฮ - สถานีรถไฟคยองฮวา - คอสเมติค

โรงแรม DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า

4

ชมซากุระถนนดัลมาจิ - ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน - ศูนย์สมุนไพรโสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ตลาดปลา

จากัลชิ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ดิวตี้ฟรี - ถนนนัมโพดง

โรงแรม DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรือระดับเทียบเท่า

5

วัดแฮดงยงกุกซา - เมืองเคียงจู - หอดูดาวชมซองแด - วัดพลูกุกซา ถ้ำซ็อคคูรัม - ซุปเปอร์มาร์เก็ต

ละลายเงินวอน - สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต้ - สนามบินสุวรรณภูมิ


*** สำคัญมากโปรดอ่าน ***

ในกรณีที่ต้องออกตั๋วภายใน เครื่องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบินหรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น

ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการการพิจารณาการเข้า-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิ์ในทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง และเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเป็นผู้ตัดสินชี้ขาด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ หากท่านปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หากต้องกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้ และสายการบินเป็นผู้พิจารณาเท่านั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์