สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลทส์โก สิงโตพาเที่ยว] 3D2N

สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลทส์โก สิงโตพาเที่ยว] 3D2N

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ผู้ใหญ่ ห้องละ 2-3 ท่าน 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กไม่มีเตียง (อายุไม่เกิน 8 ปี) พักเดี่ยว เพิ่ม ราคา ไม่รวมตั๋ว
22 ต.ค. 2563 - 24 ต.ค. 2563 14,999 13,999 4,000 12,999
23 ต.ค. 2563 - 25 ต.ค. 2563 15,999 14,999 4,000 13,999
24 ต.ค. 2563 - 26 ต.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
29 ต.ค. 2563 - 31 ต.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
30 ต.ค. 2563 - 01 พ.ย. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
31 ต.ค. 2563 - 02 พ.ย. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
06 พ.ย. 2563 - 08 พ.ย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
07 พ.ย. 2563 - 09 พ.ย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
13 พ.ย. 2563 - 15 พ.ย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
14 พ.ย. 2563 - 16 พ.ย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
20 พ.ย. 2563 - 22 พ.ย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
21 พ.ย. 2563 - 23 พ.ย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
27 พ.ย. 2563 - 29 พ.ย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
28 พ.ย. 2563 - 30 พ.ย. 2563 12,999 11,999 4,000 10,999
03 ธ.ค. 2563 - 05 พ.ย. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
04 ธ.ค. 2563 - 06 ธ.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
05 ธ.ค. 2563 - 07 ธ.ค. 2563 14,999 13,999 4,000 12,999
10 ธ.ค. 2563 - 12 ธ.ค. 2563 14,999 13,999 4,000 12,999
11 ธ.ค. 2563 - 13 ธ.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
12 ธ.ค. 2563 - 14 ธ.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
17 ธ.ค. 2563 - 19 ธ.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
18 ธ.ค. 2563 - 20 ธ.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
19 ธ.ค. 2563 - 21 ธ.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
25 ธ.ค. 2563 - 27 ธ.ค. 2563 14,999 13,999 4,000 12,999
26 ธ.ค. 2563 - 28 ธ.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
27 ธ.ค. 2563 - 31 ธ.ค. 2563 13,999 12,999 4,000 11,999
30 ธ.ค. 2563 - 01 ม.ค. 2564 16,999 15,999 4,000 14,999
31 ธ.ค. 2563 - 02 ม.ค. 2564 16,999 15,999 4,000 14,999
01 ม.ค. 2564 - 03 ม.ค. 2564 16,999 15,999 4,000 14,999
** เด็กทารกอายุไม่เกิน 2 ปี (INFANT) ณ วันเดินทางกลับ ราคา 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ  1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน***
** ในกรณีห้องพักแบบ 3 ท่านเต็ม ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงประเภทห้องพัก **
 
 
โปรแกรมท่องเที่ยว และโรงแรมที่พักที่อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยน
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก
การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผู้โดยสารจำนวน 15 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจำนวน ดังกล่าว บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา


สิงคโปร์ ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ [เลทส์โก สิงโตพาเที่ยว] 3D2N
วัน รายละเอียดโปรแกรม อาหาร โรงแรม
เช้า กลางวัน ค่ำ
1

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินชางฮี - น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง - เมอร์ไลออน พาร์ค - การ์เด้น บาย เดอะ

เบย์ - มารีน่าเบย์แซน - โชว์น้ำพุแสงสีเสียง Spectra Light & Water

โรงแรม IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดับเทียบเท่า

2

อิสระเต็มวัน หรือ เลือกซื้อทัวร์ยูนิเวอร์แซล และ ซี อควาเรียม ตามอัธยาศัย

โรงแรม IBIS BUDGET HOTEL IMPERIAL / IBIS BUDGET HOTEL SELEGIE หรือระดับเทียบเท่า

3

วัดเจ้าแม่กวนอิม - วัดพระเขี้ยวแก้ว - ฮาจิเลน - ฮาหรับสตรีท - ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด - น้ำตกในร่ม THE RAIN VORTEX - สนามบินชางฮี - สนามบินสุวรรณภูมิ


*** สำคัญมากโปรดอ่าน ***
ในกรณีที่ต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ทั้งเครื่องบิน รถทัวร์ และรถไฟ ก่อนทำการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง เนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า มิเช่นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น
ขอบพระคุณทุกท่านที่ใช้บริการ


รายละเอียดโปรแกรมทัวร์

 โปรดอ่านข้อมูลทั้งหมดในรายการทัวร์โดยละเอียด
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามก่อนทำการจองทุกครั้ง
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์